Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Về việc báo cáo kết quả công tác PCTN 6 tháng đầu năm 2015 (01/06/2015 02:47 PM)

Thực hiện Văn bản số 3344/UBND-TH ngày 28/5/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phân công chuẩn bị nội dung, tài liệu trình phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 6/2015, trong đó giao cho Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Để có số liệu tổng hợp và đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn tỉnh được chính xác; Thanh tra tỉnh Nghệ An đề nghị Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thành phố Vinh báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý, gửi về Thanh tra tỉnh chậm nhất là ngày 04/6/2015.

Yêu cầu:

- Về số liệu: Gồm số liệu thực hiện chốt đến 31/5/2015.

- Hình thức gửi: Gửi báo cáo bằng văn bản về Thanh tra tỉnh Nghệ An, đồng thời gửi qua hộp thư điện tử:  tt@nghean.gov.vn hoặc nghean.thanhtra@gmail.com

Lưu ý: đối với một số sở, ngành sau đây trong báo cáo phải thông kê và phân tích, đánh giá  đầy đủ các số liệu sau:

- Sở Nội vụ: Thống kê toàn tỉnh đã có bao nhiêu đơn vị xây dựng và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cán bộ (cấp sở, ngành...?, cấp huyện...?). Đã có bao nhiêu lượt cán bộ, công chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác (cấp sở, ngành...? cấp huyện...?). Đã có bao nhiêu đơn vị ban hành và thực hiện quy tắc ứng xử đạo đức nghệ nghiệp (cấp sở, ngành...?, cấp huyện...?). Đã có bao nhiêu trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp (nếu có)?.. Đã có bao nhiêu đơn vị thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, một cửa hiện đại”...

- Sở Khoa học - Công nghệ: Thống kê toàn tỉnh đã có bao nhiêu đơn vị áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO trong quản lý hành chính (Cấp sở, ngành...?, cấp huyện...?)...  

- Cục thuế: Thống kê toàn ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại bao nhiêu đơn vị; phát hiện sai phạm bao nhiêu tỷ đồng? Kiến nghị thu hồi về ngân sách bao nhiêu tỷ đồng? Xử phạt hành chính bao nhiêu tỷ đồng? Kết quả đã thu hồi về ngân sách nhà nước bao nhiêu tỷ đồng? Nêu các lý do sai phạm...

- Kho bạc Nhà nước: Thống kê toàn ngành đã có bao nhiêu đơn vị đã thực hiện trả lương qua tài khoản? trên tổng số đơn vị phải thực hiện?. Qua kiểm soát chi đã từ chối thanh toán bao nhiêu...đồng? (Trong đó: Kiểm soát chi thường xuyên, kiểm soát chi XDCB, chương trình mục tiêu...); Số đơn vị chưa chấp hành đúng quy định là bao nhiêu đơn vị?...

- Sở Tài chính: Thống kê toàn tỉnh trong công tác thẩm tra, quyết toán đã cắt giảm bao nhiêu tỷ đồng? (Trong đó: công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành? công tác thẩm tra giá trị mua sắm, bồi thường giải phóng mặt bằng?...).

- Công an tỉnh: Thống kê toàn ngành tiến hành khởi tố điều tra bao nhiêu vụ án với bao nhiêu bị can liên quan về các tội tham nhũng? (Trong đó: bao nhiêu vụ điều tra từ năm 2014 chuyển sang? Bao nhiêu vụ khởi tố điều tra mới trong 6 tháng đầu năm? Bao nhiêu vụ điều tra lại (nếu có)?). Liệt kê cụ thể từng vụ án và số tiền, tài sản phát hiện sai phạm...

- Viện kiểm sát: Thống kê toàn ngành tiến hành thụ lý bao nhiêu vụ án với bao nhiêu bị can liên quan về các tội tham nhũng? (Trong đó: Có bao nhiêu vụ án cũ điều tra từ năm 2014 chuyển sang? Bao nhiêu vụ án mới? Bao nhiêu vụ án do Tòa án trả để điều tra lại (nếu có)?). Liệt kê cụ thể từng vụ án và số tiền, tài sản phát hiện sai phạm...

- Tòa án: Thống kê toàn ngành tiến hành xét xử bao nhiêu vụ án với bao nhiêu bị can liên quan về các tội tham nhũng? (Trong đó trả lại Viện kiểm sát điều tra lại bao nhiêu vụ án?). Liệt kê cụ thể từng vụ án, mức xử lý từng bị cáo và số tiền, tài sản phát hiện sai phạm...

Đề nghị Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thành phố Vinh thực hiện báo cáo theo đúng thời hạn quy định.

Phòng Nghiệp vụ 4 - Thanh tra tỉnh Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu