Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
V/v xin ý kiến xác nhận sáng kiến được áp dụng (16/03/2015 10:30 AM)

Căn cứ Nghị định số 157/2027/NĐ-CP ngày 27/10/2007 quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ công vụ; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Khiếu nại; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Tố cáo; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Nhằm mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính, sự nghiệp và DNNN trên địa bàn toàn tỉnh; quy định chế tài để xử lý đối với người đứng đầu khi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, KNPA, tranh chấp đất đai đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền; giúp các cơ quan Thanh tra, Thủ trưởng các cấp, ngành theo dõi, đánh giá xếp loại hàng năm chính xác khách quan đối với hoạt động tiếp công dân, giải quyết KNTC, KNPA, tranh chấp đất đai của từng đơn vị và thông tin kịp thời, chính xác đối với tổ chức, cá nhân dự kiến được khen thưởng khi có yêu cầu;

Nhóm tác giả thuộc cơ quan Thanh tra tỉnh gồm: đồng chí Nguyễn Chí Nhâm, Chánh Thanh tra tỉnh là Chủ trì và đồng chí Hoàng Thanh Linh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 4 Thanh tra tỉnh là cộng sự đã nghiên cứu và soạn thảo “Quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh”.

Quy định này đã được UBND tỉnh công nhận ban hành tại Quyết định số 86/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 (có hiệu lực ngày 17/11/2014) và Hội đồng xét công nhận sáng kiến của Thanh tra tỉnh Nghệ An công nhận là “sáng kiến cấp cơ sở” và đề nghị UBND tỉnh công nhận là sáng kiến cấp tỉnh tại Quyết định số 411/QĐ-TTR ngày 24/12/2014.

Để đầy đủ hồ sơ, thủ tục đề nghị Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận “sáng kiến cấp tỉnh” cho sáng kiến “Quyết định số 86/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh” của các tác giả trên. Thanh tra tỉnh kính đề nghị Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An (đối tượng áp dụng của Quyết định số 86/2014/QĐ-UBND) cho ý kiến bằng văn bản để xác nhận về tính mới, phạm vi áp dụng của sáng kiến và lợi ích thiết thực của sáng kiến đã áp dụng mang lại, gửi về Văn phòng Thanh tra tỉnh trước ngày 19/3/2015 theo địa chỉ: Số 71, đường Hồ Tùng Mậu, TP Vinh, Nghệ An để kịp thời hoàn thiện hồ sơ.

Thanh tra tỉnh Nghệ An kính đề nghị Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An quan tâm và cho ý kiến kịp thời.

Tài liệu gửi kèm:

Quyết định số 86/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014

Văn phòng Thanh tra tỉnh Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu