Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 (06/03/2018 10:19 AM)

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng giai đoạn III (2016 - 2020); Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kết luận số 10-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X; Quyết định số 1426/QĐ-TTCP ngày 06/6/2016 của Thanh tra Chính phủ phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh"; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 11349/VPCP-VI ngày 29/12/2016 về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; Chương trình hành động của Chính phủ kèm theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 21/5/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về thực hiện giai đoạn III (2016 - 2020) Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Nghệ An. Ngày 02/02/2018, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Thanh tra tỉnh Nghệ An đăng tải toàn văn Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 02/02/2018 để bạn đọc được rõ.

Phòng Nghiệp vụ 4 - Thanh tra tỉnh Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu