Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (28/12/2016 03:38 PM)

Ngày 20/12/2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ đã ký ban hành Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Theo đó, để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra giáo dục, góp phần đổi mới quản lý giáo dục nói riêng và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nói chung, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ thị toàn ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò, hiệu quả công tác thanh tra. Kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự làm công tác thanh tra; các sở GD&ĐT đảm bảo số lượng, chất lượng đội ngũ Thanh tra Sở để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong đó có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, cán bộ thanh tra phụ trách lĩnh vực giáo dục mầm non, phổ thông; cán bộ thanh tra phụ trách lĩnh vực giáo dục đại học; cán bộ phụ trách tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng, chống tham nhũng; cán bộ phụ trách theo dõi xử lý sau thanh tra.

 Người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục chỉ đạo tổ chức thanh tra trực thuộc xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời tiến hành thanh tra đột xuất khi cần thiết. Tổ chức thanh tra, kiểm tra đúng quy trình quy định, kết luận rõ ràng, xử lý nghiêm các vi phạm. Thực hiện công khai kết luận thanh tra nhằm tác động vào cả hệ thống. Đẩy mạnh việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra theo đúng quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng trực thuộc Bộ kiện toàn tổ chức thanh tra theo quy định tại Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp.

Cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục kiện toàn và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc xem xét, giải quyết đơn thư. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài, không để tích tụ mâu thuẫn và phát sinh các điểm nóng.

Học viện quản lý giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội dung công tác thanh tra giáo dục trong chương trình và tăng cường việc bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục các cấp phù hợp với yêu cầu đổi mới công tác thanh tra giáo dục hiện nay.

Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan để rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung một số chế tài, tạo công cụ cho việc xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ sở giáo dục; rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ, trong đó có theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện kết luận của lãnh đạo Bộ; xây dựng hệ thống thông tin quản lý về thanh tra giáo dục từ Bộ đến các sở GD-ĐT và thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đào tạo, đảm bảo công tác thông tin liên lạc về hoạt động và kết quả hoạt động thanh tra được thường xuyên, kịp thời. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính để bổ sung, thay thế các trang thiết bị chuyên dụng trong công tác thanh tra; đảm bảo kinh phí hoạt động thanh tra. Phối hợp với các Vụ, Cục, Văn phòng, Cơ quan đại diện  trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, tránh chồng chéo.

Tổ chức rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ thanh tra, cộng tác viên thanh tra của Bộ, các sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đại học; xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về thanh tra giáo dục cho từng nhóm đối tượng cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ thanh tra, cộng tác viên thanh tra của toàn ngành.

Nguyễn Trọng Bé

Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An


 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu