Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hội thảo đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục (21/12/2015 09:27 AM)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2015, sáng nay, ngày 17/12/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo trực tuyến đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.


Ông Lưu Đức Thuyên - Phó Giám đốc Sở chủ trì Điểm cầu tại Sở GD&ĐT Nghệ An

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về đổi mới công tác thanh tra theo Nghị định 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục (Nghị định 42); Thông tư số 39/2013/TT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ngày 04/12/2013 hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục (Thông tư 39) cho Lãnh đạo sở, cán bộ quản lý, thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra (CTVTT), cán bộ công chức làm công tác thanh tra của các sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc UBND cấp tỉnh quản lý. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa Thanh tra Bộ với Thanh tra sở, giữa Thanh tra sở với Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện và Phòng GD&ĐT trong hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo.

Hội thảo đã đánh giá việc thực hiện công tác thanh tra theo Nghị định số 42 và Thông tư số 39 của các sở GD&ĐT từ năm học 2013-2014 đến nay, tập trung một số nội dung sau: Xây dựng lực lượng Thanh tra sở và cộng tác viên thanh tra của sở; các điều kiện đảm bảo cho hoạt động thanh tra. Xây dựng kế hoạch công tác thanh tra, hướng dẫn công tác kiểm tra. Tổ chức hoạt động thanh tra: Thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; Hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý. Công tác phối hợp giữa Thanh tra sở với Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện và Phòng GD&ĐT trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo. Chủ trì Hội thảo cũng giành nhiều thời gian cho các đại biểu tại các Điểm cầu của các Sở GD&ĐT trao đổi kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc sau 2 năm thực hiện Nghị định 42 và Thông tư 39.

Thực hiện đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, hoạt động thanh tra của Sở GD&ĐT Nghệ An trong thời gian qua và những năm tới tập trung vào những vấn đề trọng tâm sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định số 42, Thông tư số 39 và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

2. Tăng cường tự kiểm tra đi đôi với tăng quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục; nâng cao trách nhiệm, tạo động lực và tính chủ động, sáng tạo của hiệu trưởng trong công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá các hoạt động của nhà trường.

3. Chuyển hoạt động thanh tra theo tinh thần mới: Từ trọng tâm thanh tra chuyên môn sang trọng tâm thanh tra công tác quản lý.

4. Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền thanh tra theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục, với Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện; thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Thanh tra Sở trong việc tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo Phòng GD&ĐT thực hiện việc kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 115/2010/NĐ-CP, phối hợp với Thanh tra Sở trong thanh tra chuyên ngành, Thanh tra huyện trong hoạt động thanh tra hành chính để thực hiện việc thanh tra về giáo dục trên địa bàn.

5. Hằng năm, trên cơ sở hướng dẫn của Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh để lập kế hoạch về công tác thanh tra phù hợp với nội dung hoạt động thanh tra trong tình hình mới; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra, thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục, xây dựng mạng lưới cộng tác viên thanh tra giáo dục đủ số lượng và chất lượng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thanh tra được quy định tại Nghị định số 42.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo: thực hiện thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành theo quy định tại Nghị định số 42, Thông tư số 39 và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, chú ý các nội dung mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị dạy học, việc liên kết đào tạo, công tác tuyển sinh, về thu chi XHH, về dạy thêm, học thêm, về chế độ chính sách cho nhà giáo; tổ chức các cuộc thanh tra theo chuyên đề về việc thực hiện các cuộc vận động, những vấn đề bức xúc trong giáo dục và đào tạo mà xã hội quan tâm; thanh tra các kỳ thi theo hướng đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo. Chú trọng công tác tự kiểm tra của cơ sở giáo dục, đặc biệt Sở GD&ĐT Nghệ An đã rất quan tâm đến việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị, cơ sở giáo dục - đào tạo.

7. Chấp hành đúng Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua; rà soát, phân loại các vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền; phối hợp với Thanh tra tỉnh, các Sở, Ngành liên quan để giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, không để tình trạng khiếu nại vượt cấp, đông người; kiên quyết xử lý người lợi dụng dân chủ để vu khống và khiếu nại, tố cáo trái quy định của pháp luật. Hướng dẫn cụ thể để công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo đối với các vụ việc không thuộc thẩm quyền; Thận trọng xem xét, xác minh các vụ việc đã có quyết định giải quyết nhưng công dân không đồng ý và tiếp tục khiếu kiện.

8. Thực hiện phòng chống tham nhũng qua việc tổ chức thực hiện kê khai, xử lý thông tin về thu nhập và tài sản cá nhân trong đơn vị; chi trả nguồn thu cá nhân qua thẻ ATM; thực hiện quy chế dân chủ, công khai, minh bạch, chuyển đổi vị trí công tác; đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

9. Công khai rộng rãi kết quả thanh tra theo quy định của pháp luật, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, nhân rộng điển hình tiên tiến; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh những vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Bích Hạnh

Thanh tra Sở giáo dục & Đào tạo Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu