Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, thực hiện đầu tư Dự án Khu dân cư Golden City 10 (20/04/2018 04:36 PM)

Ngày 17/4/2018, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kết luận thanh tra số 242/KL.UBND về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, thực hiện đầu tư Dự án Khu dân cư Golden City 10 tại số 07, đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 01/7/2010 quy định về công khai kết luận thanh tra; Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 29/11/2011 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật Thanh tra; Căn cứ Kết luận thanh tra số 242/KL.UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh Nghệ An.

Chánh Thanh tra tỉnh thông báo Kết luận thanh tra như sau:

I. NỘI DUNG THANH TRA

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, thực hiện đầu tư Dự án Khu dân cư Golden City 10 tại số 7, đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An do Công ty Cổ phần Golden City - CKV làm chủ đầu tư; Kết luận rõ đúng, sai, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân đối với các sai phạm (nếu có); tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật;

II. NỘI DUNG KẾT LUẬN THANH TRA

Căn cứ theo Quy hoạch xây dựng phường Quán Bàu, thành phố Vinh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5530/QĐ-UBND-CB ngày 31/12/2017, Quy hoạch chung điều chỉnh thành phố Vinh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 thì Nhà máy Cơ khí Vinh thuộc đối tượng phải di dời ra khỏi khu vực đô thị. Công ty Cổ phần Golden City - CKV là Công ty liên doanh giữa Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh và Công ty Cổ phần Golden City được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh lựa chọn, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (cơ quan Trung ương chủ quản Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh) chấp thuận để làm chủ đầu tư thực hiện phương án di dời Nhà máy cơ khí Vinh thuộc đối tượng phải di dời theo quy hoạch xây dụng đô thị theo quy định tại Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình thực hiện phương án di dời, nhìn chung chủ đầu tư và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã tuân thủ quy định pháp luật trong quản lý thực hiện dự án, tuy nhiên qua thanh tra vẫn còn một số tồn tại, sai phạm. Kết quả cụ thể như sau:

1. Về phương án di dời Nhà máy Cơ khí Vinh

Chủ trương di dời, phương án di dời, liên doanh với nhà đầu tư khác hình thành pháp nhân mới làm chủ đầu tư để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ số 7 Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố Vinh của Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh đã được Bộ Công thương, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (cơ quan chủ quản Trung ương), Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh thống nhất là phù hợp với quy hoạch chung điều chỉnh thành phố Vinh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch chi tiết xây dựng phường Quán Bàu, thành phố Vinh, đúng với quy định pháp luật.

Căn cứ Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Văn bản số 3164/BTC-QLCS ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Nghệ An có trách nhiệm xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án, việc xác định số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của nhà đầu tư được giao đất để thực hiện dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất và Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

2. Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại vị trí cũ

Dự án Khu dân cư Golden City 10 có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nên căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật Đầu tư năm 2014 về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh thì dự án thuộc trường hợp phải có quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh;

Về quy trình thủ tục, theo trình tự UBND tỉnh đã có văn bản thỏa thuận đồng ý chủ trương, giao Sở Tài chính và các ngành thẩm tra, thống nhất quy hoạch xây dựng làm cơ sở tính toán phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ, thống nhất phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ gửi cơ quan chủ quản Trung ương và Bộ Tài chính xin ý kiến chuyển mục đích sử dụng đất  theo quy định tại Thông tư số 81/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính.

Hiện nay, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 3164/BTC-QLCS ngày 21/3/2018 trả lời UBND tỉnh Nghệ An, theo đó việc phê duyệt phương án di dời, chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ của Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Nghệ An nên việc thẩm định, ban hành quyết định chủ trương đầu tư sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư và quy định pháp luật có liên quan.

3. Về quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của UBND tỉnh

Công ty CP Golden City - CKV đã tiến hành khảo sát, lập quy hoạch dự án và được UBND phường Quán Bàu, UBND thành phố Vinh thỏa thuận, Sở Xây dựng thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở tính toán phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ để doanh nghiệp phải di dời lập phương án và thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

4. Về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật  Đầu tư và Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh ban hành một số quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì đây là dự án phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức làm việc với nhà đầu tư để thống nhất thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trong thời gian tham mưu quyết định chủ trương đầu tư, trước thời điểm giao đất là đúng quy định. Tuy nhiên dự án chưa có quyết định chủ trương đầu tư nên thời điểm xác nhận nộp tiền ký quỹ là chưa phù hợp.

5. Việc xử lý vi phạm về xây dựng

Việc chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép là vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng, đầu tư xây dựng. Sau khi có Biên bản vi phạm hành chính của người có thẩm quyền vẫn tái phạm, gây bức xúc trong dư luận nhân dân, các cơ quan báo chí đã nhiều lần phản ánh, hành vi này cần phải xem xét xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Xét kiến nghị của Đoàn Thanh tra liên ngành và đề nghị của UBND thành phố Vinh (tại Công văn số 1910/UBND-QLĐT ngày 14/4/2018), thống nhất xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Golden City - CKV vì đã có hành vi vi phạm trật tự xây dựng, sau khi có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền mà vẫn tái phạm, theo đúng quy định tại Khoản 8, Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ với mức xử phạt cao nhất là: 1.000.000.000,0 đồng (Một tỷ đồng).

6. Những tồn tại, khuyết điểm, sai phạm nêu trên có nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sau:

a) UBND phường Quán Bàu:

- Buông lỏng công tác quản lý xây dựng trên địa bàn, để nhà đầu tư xây dựng công trình khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép, chưa hoàn thành các hồ sơ, thủ tục pháp lý để thực hiện dự án có chuyển mục đích sử dụng đất;

- Không có biện pháp xử lý kiên quyết, dứt điểm, để nhà đầu tư tiếp tục tái phạm, gây dư luận xấu trong nhân dân, báo chí.

Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo UBND phường Quán Bàu và các cá nhân có liên quan thuộc UBND phường Quán Bàu.

b) UBND thành phố Vinh: Chưa có biện pháp xử lý kiên quyết để chỉ đạo UBND phường Quán Bàu, các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố chấm dứt hành vi xây dựng trái phép của nhà đầu tư;

Trách nhiệm thuộc về UBND thành phố Vinh và các cơ quan chuyên môn, đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc UBND thành phố Vinh;

c) Công ty Cổ phần Golden City - CKV: Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận phương án di dời, chủ trương đầu tư, xây dựng khi chưa được câp thẩm quyền cấp phép xây dựng, vi phạm quy định pháp luật về trật tự xây dựng, đầu tư xây dựng; sau khi có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền vẫn tái phạm, để cơ quan báo chí nhiều lần phản ánh, gây dư luận xấu trong nhân dân.

Trách nhiệm thuộc về Công ty Cổ phần Golden City - CKV.

III. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Golden City - CKV vì đã có hành vi vi phạm trật tự xây dựng, sau khi có Quyết định xử phạt hành chính của người có thẩm quyền mà vẫn tái phạm, với mức xử phạt là: 1.000.000.000,0 đồng (Một tỷ đồng).

2. Xử lý về hành chính

- Giao Chủ tịch UBND thành phố Vinh tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc UBND Thành phố do có các tồn tại, khuyết điểm trong việc quản lý thực hiện đầu tư Dự án như đã nêu trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2018.

- Giao Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân do có các tồn tại, khuyết điểm trong việc quản lý thực hiện đầu tư Dự án như đã nêu trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2018.

3. Công ty Cổ phần Golden City - CKV nghiêm túc chấp hành xử phạt theo quyết định của cấp có thẩm quyền về các sai phạm nêu tại Kết luận thanh tra; Hoàn thiện các thủ tục của dự án theo đúng quy định của Pháp luật, nghiêm cấm việc triển khai dự án khi chưa được cấp thẩm quyền cấp phép theo quy định; Tuân thủ các quy định của Nhà nước và Pháp luật trong việc thực hiện đầu tư Dự án này và các dự án khác (nếu có), chịu mọi trách nhiệm trước Pháp luật nếu tiếp tục để xảy ra các vi phạm trong thời gian tới.

4. Xử lý các vấn đề có liên quan đến thực hiện dự án

Sau khi Công ty Cổ phần Golden City - CKV thực hiện nghiêm túc quyết định xử phạt vi phạm hành chính,

- Giao Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định pháp luật; tiến hành thẩm định, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản làm căn cứ pháp lý để nhà đầu tư tiếp tục thực hiện Dự án Khu dân cư Golden City 10 tại số 7, đường Mai Hắc Đế, thành phố Vinh đúng theo quy định pháp luật;

- Giao Chủ tịch UBND thành phố Vinh: chỉ đạo UBND phường Quán Bàu, các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc thành phố tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý trật tự xây dựng đô thị, kiên quyết không để hành vi xây dựng trái phép diễn ra tại các dự án trên địa bàn khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

5. Tổ chức thực hiện

a. Yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GOLDEN CITY - CKV; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Vinh và thủ trưởng các cơ quan có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra này và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Thanh tra tỉnh) kết quả thực hiện. 

b. Giao Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra; đồng thời tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Trên đây là Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, thực hiện đầu tư Dự án Khu dân cư Golden City 10, số 7, đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Phòng Nghiệp vụ 3 - Thanh tra tỉnh Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu