Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Nâng cao và chú trọng việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra trong công tác thanh tra

Thực tiễn công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh tra trong những năm qua cho thấy, một số kết luận, kiến nghị thanh tra được ban hành có chất lượng chưa khả thi; chưa có nhiều kiến nghị về hoàn thiện cơ chế chính sách, mà chủ yếu tập trung vào trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kiến nghị về kinh tế dẫn tới đối tượng thanh tra chưa “tâm phục - khẩu phục”. Vì vậy, cần có cơ chế xem xét, đánh giá nội dung của dự thảo kết luận thanh tra để chỉ ra những điểm bất hợp lý, đưa ra những kiến nghị có cơ sở vững chắc trước khi ban hành kết luận.

Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về tổ chức cơ quan thanh tra theo hướng tập trung

Xuất phát từ thực tiễn những bất cập hiện nay, Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã đưa ra định hướng xây dựng các cơ quan thanh tra theo hướng tập trung, và thể hiện những định hướng cơ bản về mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra theo tinh thần này.

Khó khăn, vướng mắc trong tổ chức hoạt động và định hướng sửa đổi Luật Thanh tra 2010

Luật Thanh tra đã được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2010 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2011. Qua gần 10 năm triển khai thực hiện, Luật Thanh tra đã tạo ra hành lang pháp lý quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức và nâng cao hoạt động thanh tra, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và công tác phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, trong thời gian triển khai thực hiện, Luật Thanh tra cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế, không còn đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ.

Hình thức thanh tra - Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác thanh tra hiện nay

Luật Thanh tra năm 2004 là đạo luật đầu tiên quy định về hình thức thanh tra (Điều 34, Điều 45). Theo đó, hoạt động thanh tra hành chính hay thanh tra chuyên ngành đều được thực hiện dưới hình thức thanh tra theo chương trình, kế hoạch và thanh tra đột xuất. Tiếp tục phát triển quy định về hình thức thanh tra, Luật Thanh tra năm 2010 đã bổ sung hình thức thanh tra thường xuyên, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Sự cần thiết phải đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra trong giai đoạn hiện nay

Chất lượng của đội ngũ công chức ngành Thanh tra là nhân tố quan trọng, quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra và góp phần xây dựng phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Bài viết dưới đây đưa ra những nội dung cần đáp ứng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng ngành Thanh tra, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra trong giai đoạn hiện nay.

Sự chồng chéo về văn bản quy phạm pháp luật giữa thanh tra và kiểm toán

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, trong thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã quan tâm đến việc xử lý chồng chéo các hoạt động thanh tra, kiểm tra với hoạt động kiểm toán để tránh trùng lặp, chồng chéo. Một trong những biện pháp xử lý chồng chéo là phải tiến hành rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về thanh tra, kiểm toán nhằm phát hiện các bất cập, chồng chéo của các VBQPPL để sửa đổi, ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành VBQPPL về thanh tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành, kiểm tra và kiểm toán theo hướng lồng ghép, phối hợp và kế thừa kết quả hoạt động giữa các cơ quan.

Cần bảo đảm thực hiện pháp luật về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, dưới tác động của quy luật cung - cầu, quy luật giá trị và quy luật cạnh tranh, doanh nghiệp không chỉ đa dạng về hình thức sở hữu, quy mô kinh doanh mà ngày càng xuất hiện nhiều lĩnh vực kinh doanh mới. Sức sáng tạo của doanh nghiệp không chỉ làm phong phú các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh nhằm thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng, tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp mà đã đẩy mức độ cạnh tranh ở cấp cao hơn. Để tránh đổ vỡ, phá sản và gia tăng lợi nhuận, các doanh nghiệp có thể tác động đến thị trường và xã hội theo các cách khác nhau, trong đó không loại trừ cả những hành vi tiêu cực như trốn thuế, cắt giảm chi phí sản xuất, bóc lột sức lao động... Điều đó đặt ra yêu cầu cần có một thiết chế kiểm soát, thông qua thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp theo hướng có lợi cho xã hội.

Thanh tra - phương thức kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực hành pháp

Kiểm soát quyền lực nhà nước là một nguyên tắc trụ cột trong tổ chức và vận hành của bộ máy nhà nước để bảo đảm quyền lực nhà nước được sử dụng đúng đắn và hiệu quả. Hành pháp, từ góc độ quản lý hành chính nhà nước, là một lĩnh vực hoạt động rất quan trọng của nhà nước được thực hiện trước hết và chủ yếu bởi các cơ quan hành chính nhà nước, có nội dung là đảm bảo sự chấp hành Hiến pháp, Bộ luật, Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của các cơ quan quyền lực nhà nước, nhằm tổ chức và chỉ đạo một cách trực tiếp, thường xuyên công cuộc xây dựng và quản lý về mặt hành chính nhà nước các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội và hành chính - chính trị. Hoạt động quản lý hành chính nhà nước có tính quyền lực nhà nước và kiểm soát trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước là tất yếu nhằm quản lý rủi ro, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả. Trong phạm vi bài viết, xin đề cập đến vai trò thanh tra - một phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước trong hành pháp.

Sự phát triển của chế định pháp lý về quyền trong hoạt động thanh tra qua các thời kỳ lịch sử

Nghiên cứu các văn bản pháp luật quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra, có thể thấy quyền thanh tra đã có những sự thay đổi căn bản qua các thời kỳ lịch sử của ngành.

Một số vấn đề trong thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (DN) và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động của Chính phủ. Trong đó có Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với DN.

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu