Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, thực hiện đầu tư Dự án Khu dân cư Golden City 10

Ngày 17/4/2018, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kết luận thanh tra số 242/KL.UBND về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, thực hiện đầu tư Dự án Khu dân cư Golden City 10 tại số 07, đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kết luận Thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật về quản lý, thực hiện dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc

Thực hiện Quyết định số 5766/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật về quản lý, thực hiện dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. Xét Báo cáo kết quả Thanh tra đề ngày 23/01/2018 của Đoàn Thanh tra liên ngành do Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn, ngày 25/01/2018, UBND tỉnh ban hành Kết luận số 43/KL.UBND.

Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán, thuế, phí, các khoản phải nộp tại Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thành Công

Ngày 31/5/2017, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 08/KL-TTR về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán, thuế, phí, các khoản phải nộp tại Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thành Công.

KLTT trách nhiệm của GĐ Sở Khoa học & Công nghệ trong việc THPL về thanh tra, tiếp công dân, KNTC và PCTN gắn với thanh tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của CBCC tại Sở Khoa học & Công nghệ

Thực hiện Quyết định số 5894/QĐ.UBND ngày 25/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh. Ngày 02/3/2017, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 27/QĐ.TTR về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn với thanh tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ công chức tại Sở Khoa học & Công nghệ. Thời kỳ thanh tra năm 2015, 2016 và các thời gian có liên quan.

KLTT trách nhiệm của GĐ Sở Ngoại vụ trong việc THPL luật về thanh tra, tiếp công dân, KNTC và PCTN; thanh tra việc THTK chống lãng phí và thực thi công vụ, nhiệm vụ của CBCC tại Sở Ngoại vụ

Thực hiện Quyết định số 5894/QĐ.UBND ngày 25/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh. Ngày 04/01/2017, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 02/QĐ.TTR về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Ngoại vụ trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn với thanh tra việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ công ch tại Sở Ngoại vụ.

Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, KNTC và PCTN; việc thực thi công vụ của CBCC tại UBND huyện Thanh Chương

Thực hiện Quyết định số 436/QĐ-TTR ngày 22/9/2016 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức tại UBND huyện Thanh Chương.

Kết luận Thanh tra Công tác quản lý tài chính Ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản tại Trung tâm Y tế thành phố Vinh

Thực hiện Chương trình Kế hoạch thanh tra năm 2016 của Thanh tra tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 5450/QĐ-UBND-KT ngày 23/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 270/QĐ-TTR ngày 18/7/2016 về việc thanh tra công tác quản lý tài chính Ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản tại Trung tâm Y tế thành phố Vinh.

Kết luận Thanh tra Công tác quản lý tài chính Ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Thực hiện Quyết định số 5450/QĐ-UBND-KT ngày 23/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình Kế hoạch thanh tra năm 2016 của Thanh tra tỉnh Nghệ An, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 268/QĐ-TTR ngày 18/7/2016 về việc thanh tra công tác quản lý tài chính Ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Kết luận Thanh tra Công tác quản lý tài chính Ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản tại Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Thực hiện Chương trình Kế hoạch thanh tra năm 2016 của Thanh tra tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 5450/QĐ-UBND-KT ngày 23/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 193/QĐ-TTR ngày 30/5/2016 về việc thanh tra công tác quản lý tài chính Ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản tại Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản Trung tâm Y tế huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Thực hiện Quyết định số 5450/QĐ-UBND-KT ngày 23/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình kế hoạch thanh tra năm 2016 của Thanh tra tỉnh Nghệ An, ngày 15/7/2016, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 262/QĐ.TTR về việc thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản Trung tâm Y tế huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu