văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
05/2014/TT-TTCP 16/10/2014 Thông tư Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra Tải về
92/2014/NĐ-CP 08/10/2014 Nghị định Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra Tải về
04/2014/TT-TTCP 18/09/2014 Thông tư Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng Tải về
03/2014/TTLT-TTCP-BNV 08/09/2014 Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tải về
64/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân Tải về
02/2014/TT-TTCP 29/04/2014 ​Thông tư Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 1 số điều của NĐ số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của CP quy định trách nhiệm giải trình của CQNN trong việc t/hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao Tải về
01/2014/TT-TTCP 23/04/2014 Thông tư Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra Tải về
211/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Tải về
42/2013/QH13 25/11/2013 Luật Tiếp công dân Tải về
08/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Thông tư Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập Tải về
07/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Thông tư Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính Tải về
06/2013/TT-TTCP 30/09/2013 Thông tư Quy định quy trình giải quyết tố cáo Tải về
78/2013/NĐ-CP 17/07/2013 Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập Tải về
59/2013/NĐ-CP 17/06/2013 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng Tải về
03/2013/TT-TTCP 10/06/2013 Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Tải về
01/2013/TT-TTCP 12/03/2013 Thông tư Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra Tải về
171/TTCP-VP 18/01/2013 V/v ban hành mẫu Văn bản chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo sau rà soát theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP Tải về
27/2012/QH13 23/11/2012 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng Tải về
76/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo Tải về
75/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại Tải về
<<   <  1  2  3  4  >  >>