văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
5217/QĐ-UBND.KT 20/12/2012 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2013 của Thanh tra tỉnh Nghệ An Tải về
27/2012/QH13 23/11/2012 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng Tải về
76/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo Tải về
75/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại Tải về
02/2012/TT-TTCP 13/07/2012 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN Tải về
264/KH-UBND 21/05/2012 Kế hoạch thực hiện giai đoạn II (2012-2016) chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của tỉnh Nghệ An Tải về
01/2012/TT-TTCP 09/04/2012 Thông tư quy định về thẻ thanh tra viên và việc quản lý, sử dụng thẻ Thanh tra viên Tải về
46/2012/TTLT-BTC-TTCP 16/03/2012 Thông tư liên tịch Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Tải về
07/2012/NĐ-CP 09/02/2012 Nghị định quy định về cơ quan được giao thực hện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành Tải về
12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA 15/12/2011 Thông tư liên tịch quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về PCTN Tải về
03/2011/QH13 11/11/2011 Luật Tố cáo năm 2011 Tải về
02/2011/QH13 11/11/2011 Luật Khiếu nại năm 2011 Tải về
97/2011/NĐ-CP 21/10/2011 Nghị định quy định về Thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra Tải về
10/2011/TT-TTCP 27/09/2011 Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Thanh tra Tải về
2525/2011/QĐ-TTCP 22/09/2011 Quyết định ban hành quy chế thống kê, công bố và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ Tải về
86/2011/NĐ-CP 22/09/2011 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều Luật thanh tra 2010 Tải về
09/2011/TT-TTCP 12/09/2011 Thông tư quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải về
68/2011/NĐ-CP 08/08/2011 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập Tải về
07/2011/TT-TTCP 28/07/2011 Thông tư Hướng dẫn Quy trình tiếp công dân Tải về
defaultcontent cho VBPQ Tải về
<<  <  1  2  3  4  5  >  >>